Oznámenie o ochrane osobných údajov

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov popisuje, ktoré osobné údaje spoločnosť Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, Dr.-Boehringer-Gasse 5-11, A-1121 Viedeň, konajúcej v Slovenskej republike prostredníctvom Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z., so sídlom Landererova 12, Bratislava 811 09, IČO: 44 485 387, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č.: 1655/B (“my” alebo “Boehringer Ingelheim”) budú spracúvané a za akým účelom – na https://www.boehringer-ingelheim.sk/ a všade tam, kde s nami alebo našimi zamestnancami prichádzate do kontaktu.  

Prehľad

Úvodom by sme Vám radi poskytli prehľad kategórií osobných údajov, ktoré spracúvame a za akým účelom. Pre ďalšie informácie pozrite na nasledujúce detailné oznámenia o ochrane osobných údajov.

-    Osobné údaje zhromažďujeme, keď Vám poskytujeme naše služby (napr. v zmluvnom vzťahu, pri riešení žiadostí) alebo aj keď navštevujete našu webovú stránku z verejných zdrojov a databáz (viď B.I).

-    Osobné údaje používame na poskytovanie zodpovedajúcich služieb, konzultácií a informácií v súlade s Vašimi záujmami, preferenciami a prianiami na základe zhromaždených údajov, na zosúladenie našich právnych povinností a aby sme boli schopní vykonávať príslušné práva (viď B.I)

-    Pre tento účel zapájame aj poskytovateľov služieb a iné spoločnosti skupiny Boehringer, ktoré spracúvajú údaje za účelmi špecifikovanými v tomto oznámení (viď B.II).

-    Vaše práva na ochranu osobných údajov: Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a zmeniť Vaše údaje. Môžete ďalej uplatňovať Vaše práva na obdržanie informácií, namietať, nechať si Vaše údaje kedykoľvek opraviť atď. (viď B.IV a B.V).

A. Detailné informácie o ochrane osobných údajov

I. Aký druh osobných údajov zhromažďujeme a za akým účelom ich využívame?

1. Požadované a dohodnuté služby

Vaše osobné údaje zhromažďujeme, aby sme Vám boli schopní poskytnúť dohodnuté alebo požadované služby:

-    keď sa zaregistrujete na našich webových stránkach alebo v aplikáciách,

-    keď s Vami uzavrieme zmluvy na poradenské služby, lektorské zmluvy alebo v iných prípadoch,

-    keď sa zúčastňujete našich tréningov alebo iných udalostí,

-    keď nám zašlete otázky ohľadom našich produktov alebo možných vedľajších účinkoch.

2. Poskytovanie informácií

Keď Vás kontaktujeme ohľadom konzultácie alebo poskytnutia informácií, tiež dochádza k zhromažďovaniu osobných údajov za účelom neskoršieho prispôsobenia našich informácií a rád v súlade s Vašimi preferenciami a prianiami.

-    Naši medicínski reprezentanti si zaznamenajú témy, ohľadom ktorých by ste mali radi viac informácií a ktoré témy Vás zaujímajú menej, po osobnom stretnutí alebo konzultácii. Ak Vám počas návštevy naši zástupcovia ukážu informácie na tablete, tablet tiež ukladá ktoré stránky/informácie Vám boli zobrazené (uvedené vždy môžete namietať, prosím informujte sa u našich medicínskych reprezentantov).

-    E-mail newsletter: V prípade, že obdržíte email newsletter, ukladáme údaje o tom, či ste ho otvorili a kedy ste ho otvorili, na ktoré linky ste klikli a kedy. Toto môžete namietať kedykoľvek, tak isto ako oznámiť našim medicínskym reprezentantom.

-    Ukladáme Vaše otázky, ktoré ste nám zaslali emailom, prostredníctvom webových stránok alebo inou cestou.

Spracúvanie je vykonávané na základe tzv. oprávneného záujmu podľa GD

3. Údaje, ktoré zhromažďujeme pri používaní našej webovej stránky a aplikácií

a) Prihlasovacie údaje a cookies pre používanie webovej stránky

Pri používaní webovej stránky, určité údaje, vrátane údajov zaslaných prehliadačom (ako je IP adresa, cookies, ďalšie webové stránky, čas a dátum, zobrazený obsah), sa dočasne uchovávajú. Tieto údaje využívame, aby sme Vám umožnili používať našu webovú stránku a ak je to nutné, k vyšetrovaniu incidentov a k vymáhaniu práv v prípade škodovej udalosti alebo porušenia právnych predpisov, našich podmienok alebo práv tretích strán. Toto spracúvanie slúži k splneniu právnych povinností a je založené na tzv. oprávnenom záujme v zmysle GDPR.

Používame cookies a podobné technológie akými sú pixel tags, web beacons and clear GIFs (ďalej ako “cookies”). Cookies používame z technických dôvodov, akým je napr. obnovenie užívateľskej relácie pri prihlásení, keď predošlá relácia bola prerušená pre nečinnosť. Tieto cookies nie sú používané na analyzovanie užívania našej webovej stránky.

b) Analytika

Používame tiež cookies z  Adobe Analytics. webovej analytickej služby prevádzkovanej Adobe Systems Software Ireland Limited (“Adobe”). Adobe Analytics využíva na účet BI cookies ohľadom celkovej prevádzky a vzorov používania. IP adresa zaznamenaná pomocou cookies je anonymizovaná predtým než je lokalizovaná. Bude tiež nahradená generickou IP adresou. Adobe nebude pripájať Vašu IP adresu s inou informáciou držanou spoločnosťou Adobe. Spoločnosti Adobe môžete zabrániť zbierať a používať informácie (cookies a IP adresy) vašim nastavením možností na http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Analýza nám pomáha vylepšiť naše služby prostredníctvom analyzovania, ktoré naše ponuky sú akceptované lepšie a to na základe tzv. oprávneného záujmu v zmysle GDPR.

c) Používanie údajov na webovej stránke, v aplikáciách a online seminároch

Ak ste nám súhlas udelili oddelene, keď ste registrovaný užívateľ našej webovej stránky, aplikácie alebo online seminára uložíme Vaše užívateľské údaje Užívateľské údaje sú údajmi, ktoré vzniknú počas návštevy týchto služieb: prístup do stránok, kliknutie na odkazy, stiahnuté materiály, tak ako aj čas a trvanie prístupu.

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcimi účinkami.

4. Údaje z verejných zdrojov a informácie získané od tretích strán (pre usporiadanie údajov a pre konzultácie)

Zhromažďujeme osobné údaje o zdravotnej starostlivosti profesionálov z verejných a externých zdrojov, konkrétne za účelom overenia ich profesionálnej kvalifikácie a identity. Tieto údaje nám pomáhajú komunikovať a poskytovať poradenstvo v súlade s Vašimi záujmami a preferenciami.

a) OneKey

K tomu, aby sme Vás mohli informovať a poskytovať poradenstvo, zachovávame vaše kontaktné údaje a informácie o Vašej špecializácii s pomocou OneKeyTM, databázy prevádzkovanej spoločnosťou IQVIA Commerical GmbH & Co. OHG, Albert-Einstein-Allee 3, 64625 Bensheim, Nemecko, s aktualizovanými kontaktmi a špecializáciou pre profesionálov z oblasti medicíny.

b) Verejné dostupné zdroje informácií (publikácie, webové stránky, členstvá)

Zhromažďujeme verejne dostupné údaje o vašich publikáciách, o účasti na seminároch, členstvá vo vedeckých alebo profesionálnych združeniach, či prevádzkujete webovú stránku a ako je navrhnutá.

Spracúvanie je vykonávané na základe tzv. oprávneného záujmu podľa GDPR.

5. Optimálne poradenstvo pre Vás: Ako pre to využívame Vaše údaje?

Našim cieľom je ponúkať vám s našimi informáciami a službami pridanú hodnotu– ušitú na mieru Vašim záujmom, preferenciám a želaniam. Radi vy sme Vám vysvetlili ako to robíme tu:

-    Naše poradenstvo je poskytované na jednej strane našimi medicínskymi reprezentantami, ktorí používajú ich poznámky a skúsenosti k individualizovaniu ich poradenstva

-    Ďalej používame doplňujúce informácie zhromaždené za účelom optimálneho výberu obsahu, komunikačných kanálov zistenia ako s Vami komunikovať. To je založené na otázkach ako sú: Čo je vašou oblasťou špecializácie? Využívate naše online ponuky alebo preferujete osobný kontakt? Publikujete pravidelne? Ste členom vedeckého združenia? Ktoré materiály Vás zaujímajú viac a ktoré menej, atď.? Zúčastňujete sa seminárov, a ak áno, akých? Vyhodnocujeme tieto zhromaždené údaje k prispôsobeniu našej komunikácie založenej na základe týchto zistení, takže naše informácie sú šité na mieru vašim záujmom, preferenciám a želaniam.

Toto používanie údajov je založené na tzv. oprávnenom záujme podľa GDPR.

6. Ohlasovacia povinnosť orgánom

Ako farmaceutická spoločnosť Boehringer Ingelheim sme subjektom osobitnej regulácie, napr. pre oblasť dohľadu nad liekmi. Niektoré z týchto zákonov vyžadujú zasielanie správ regulátorom alebo iným orgánom, a to celosvetovo. Osobné údaje poskytujeme iba vtedy, ak tak prikazuje právny predpis.

II. Na koho prevádzame osobné údaje?

Môžeme zdieľať osobné informácie s tretími osobami.

1. Nahlasovacie povinnosti regulatórnym orgánom a vykonávanie práv

Ako farmaceutická spoločnosť je Boehringer Ingelheim subjektom osobitnej zdravotníckej právnej úpravy, napr. v oblasti ako je dohľad nad liekmi. Niektoré z týchto zákonov vyžadujú, aby sme zasielali správy regulatórnym orgánom celosvetovo (vrátane krajín, ktoré majú rozdielnu úroveň ochrany osobných údajov ako je v EÚ). Týmto orgánom poskytujeme len osobné údaje, ak tak prikazuje právny predpis a v nevyhnutnom rozsahu.

Za účelom ochrany našich práv a práv tretích osôb, môžeme tiež údaje poskytnúť držiteľom práv, konzultantom a orgánom v súlade s príslušnými zákonnými (právnymi) ustanoveniami.

2. Poskytovatelia služieb

Poskytovateľov služieb zapájame na spracúvanie Vašich osobných údajov za účelom popísaných v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Títo poskytovatelia služieb spracúvajú údaje iba na náš účet, v súlade s našimi pokynmi a pod našou kontrolou.

Jedným z týchto poskytovateľov služieb je spoločnosť Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írsko, ktorá poskytuje dátové a analytické služby.

3. Spoločnosti Boehringer

Ako súčasť svetovej skupiny spoločností, zahŕňame do spracúvania údajov aj iné spoločnosti skupiny Boehringer, ktoré majú podpornú činnosť v spracúvaní údajov. Tieto spoločnosti skupiny spracúvajú údaje výlučne za účelom vyjadreným v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

4. OneKey

Ak obdržíme nepresnú osobnú informáciu z OneKey, budeme informovať spoločnosť IQVIA (viď ustanovenie B.I.4.a). Po potvrdení spoločnosťou IQVIA, tieto údaje budú sprístupnené aj iným spoločnostiam, s ktorými spoločnosť IQVIA spolupracuje.

5. Prenos údajov prijímateľom mimo EÚ

Niektorí z týchto poskytovateľov služieb a spoločnosti Boehringer spracúvajú osobné údaje mimo EÚ. V takýchto prípadoch Boehringer Ingelheim zaistí adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov zosúladenú s právom Európskej Únie (zvyčajne prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek EÚ publikovaných Európskou Komisiou).

III. Ako dlho budeme mať osobné údaje uložené?

Osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako je potrebné pre jednotlivý obchodný účel alebo účel, za ktorým boli zhromaždené.

Údaje, ktoré zhromažďujeme počas našej spolupráce s Vami, ako je napr. účasť na udalostiach alebo emailová korešpondencia, sú uchovávané po dobu dvoch rokov.

Niektoré údaje bude možno potrebné uchovať dlhšie (ako je napr. v kontexte dohľadu nad liekmi). V takom prípade zabezpečíme, že Vaše osobne údaje nebudú použité pre účely priameho marketingu.

IV. Aké sú Vaše práva?

1. Administrácia vašich nastavení, odvolanie súhlasu

Prosíme Vás, aby ste nám oznámili zmenu Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. Najmä môžete namietať Váš súhlas s budúcim účinkom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

2. Právo na informáciu, vymazanie, atď.

Môžete kedykoľvek požiadať o prístup k Vašim osobným údajom. V prípade, že Vaše osobné údaje boli poskytnuté na základe zmluvy alebo súhlasu, mate právo obdržať tieto údaje vo všeobecne používanom elektronickom formáte (napr. email, word a pod.).

V odôvodnených prípadoch, môžete tiež požadovať výmaz, úpravu alebo obmedzenie spracúvania Vašich údajov. Ak sú osobné údaje prenesené to krajiny mimo EÚ, ktorá neposkytuje adekvátnu ochranu, môžete si vyžiadať kópiu zmluvy, ktorá zabezpečuje adekvátnu ochranu osobných údajov.

3. Právo na opt-out marketingovej komunikácie

V prípade, že používame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, môžete namietať používanie Vašich údajov. V takom prípade už Vaše údaje nepoužijeme pokiaľ neprevládne náš záujem. Môžete namietať používanie Vašich údajov na účely priameho marketingu, napr. na prijímanie emailových kampaní, a to kedykoľvek bez ďalšieho posúdenia.

V. Kontaktné údaje

V prípade, že máte akékoľvek otázky o použití Vašich osobných údajov, o tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo by ste radi uplatnili Vaše práva, môžete nás kontaktovať kedykoľvek na hrdpo.brt@boehringer-ingelheim.com alebo môžete kontaktovať priamo našu osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov:

 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z.
Landererova 12
Bratislava 811 09

V prípade, že máte akékoľvek otázky alebo žiadosti o zaobchádzaní s Vašimi osobnými údajmi, môžete tiež kontaktovať alebo podať sťažnosť na kompetentný orgán:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk     

VI. Čo sa stane, ak zmeníme toto oznámenie o ochrane osobných údajov?

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Budeme Vás informovať o každej jeho zmene na tomto mieste. V prípade významných zmien uverejníme na našej webovej stránke alebo prostredníctvom emailu výrazné upozornenie. V prípade nutnosti Vás tiež požiadame o predchádzajúci súhlas. Odporúčame Vám toto oznámenie o ochrane osobných údajov pravidelne kontrolovať za účelom zistenia vykonaných zmien..

VII. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov

Prosím berte na vedomie, že v určitých situáciách sa môžu uplatňovať dodatočné oznámenia o ochrane osobných údajov (napr. v prípade zmlúv o klinickom testovaní).

 

Oznámenie o ochrane osobných údajov

týkajúce sa dohľadu nad bezpečnosťou liekov (farmakovigilancia)

 

Účel získavania osobných údajov

Ďakujeme, že ste v súvislosti s liekom spoločnosti Boehringer Ingelheim nahlásili spoločnosti Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, Dr.-Boehringer-Gasse 5-11, A-1121 Viedeň, konajúcej v Slovenskej republike prostredníctvom Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z., so sídlom Landererova 12, Bratislava 811 09, IČO: 44 485 387, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č.: 1655/B (ďalej len „spoločnosť Boehringer Ingelheim“), výskyt nežiaducej udalosti alebo inej dôležitej informácie týkajúcej sa dohľadu nad bezpečnosťou liekov (farmakovigilancia). Vaše hlásenie je veľmi dôležité pre verejné zdravie. Vami poskytnuté údaje použijeme a sprístupnime tretím stranám iba na účely týkajúce sa dohľadu nad bezpečnosťou liekov (farmakovigilancia). (Pod dohľadom nad bezpečnosťou liekov (farmakovigilancia) sa rozumie odhaľovanie, hodnotenie, porozumenie a prevencia nežiaducich účinkov alebo iného problému, ktorý súvisí s liekom.)

Postup v prípade hlásení (sprístupnenie informácií v rámci skupiny Boehringer Ingelheim a verejným orgánom)

Spoločnosť Boehringer Ingelheim sprístupní podané hlásenie spoločnosti Boehringer Ingelheim International GmbH, ktorá má na starosti celosvetovú databázu dohľadu nad bezpečnosťou liekov (farmakovigilancia).

Skupina Boehringer Ingelheim je povinná nahlásiť akékoľvek informácie týkajúce sa dohľadu nad bezpečnosťou liekov (farmakovigilancia) zdravotníckym orgánom v rámci celého sveta (vrátane krajín, v ktorých platí iný systém ochrany osobných údajov než v EÚ[1]). Hlásenia budú obsahovať podrobné informácie o nežiaducej udalosti, ale iba obmedzené osobné údaje:

  • Pokiaľ ide o pacientov, bude hlásenie obsahovať iba vek / dátum narodenia / rok narodenia, pohlavie a iniciály, ktoré pacienti nahlásia, avšak nikdy nie meno pacienta.
  • Pokiaľ ide o osoby, ktoré podajú hlásenie, bude hlásenie obsahovať meno, povolanie (napr. lekár, lekárnik), iniciály alebo adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo, ktoré osoby nahlásia. Kontaktné údaje sú nevyhnutné na to, aby bolo možné zostať s osobou, ktorá podala hlásenie, v kontakte s cieľom získať kvalitné a úplné informácie o nežiaducich udalostiach. Pokiaľ si osoba, ktorá podala hlásenie, neželá poskytnúť skupine Boehringer Ingelheim alebo verejným orgánom svoje kontaktné údaje, uvedie sa v kolónke na vyplnenie mena osoby, ktorá podáva hlásenie, poznámka „dôverné“.

V prípade, že sa osobné údaje sprístupňujú v rámci skupiny Boehringer Ingelheim, iným obchodným partnerom alebo poskytovateľom služieb mimo EÚ, zabezpečíme primeranú ochranu osobných údajov.

Uchovávanie osobných údajov

Keďže hlásenia o nežiaducich udalostiach sú dôležité z dôvodu verejného zdravia, uchovávame ich po dobu najmenej 10 rokov od ukončenia dostupnosti lieku v poslednej krajine, kde bol liek uvedený na trh.

Žiadosť o poskytnutie informácií o zaobchádzaní s osobnými údajmi

Na Vašu žiadosť Vám poskytneme informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje uchovávame a za akým účelom. V oprávnených dôvodoch môžete vyžadovať vymazanie, opravu alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Máte tiež právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov za účelom ich prenosu orgánom mimo EÚ uvedeným vyššie, okrem prípadov, keď záujmy skupiny Boehringer Ingelheim prevažujú nad Vašimi záujmami.

V prípade prenosu Vašich osobných údajov do krajiny mimo EÚ, v ktorej nie je zabezpečená dostatočná ochrana osobných údajov, máte právo požadovať kópiu dohody, na základe ktorej sa zavádzajú vhodné ochranné opatrenia na ochranu osobných údajov. Túto žiadosť môžete zaslať na nasledujúcu e-mailovú adresu:

hrdpo.brt@boehringer-ingelheim.com

Okrem toho a v prípade pochybností môžete tiež kontaktovať príslušný úrad pre ochranu osobných údajov:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

 

Posledná aktualizácia: September 2021

 

 

[1] Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. c) a v prípade prenosov mimo EÚ čl. 6 ods. 1 písm. f) a čl. 49 ods. 1 písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - GDPR.