Podmienky používania

Adresáti

Táto webová stránka je zdrojom informácií k zdravotníckej pomôcke Respimat. Informácie, ktoré sú tu dostupné sa snažíme v čo najkratšom čase aktualizovať akonáhle nadobnú tieto zmeny platnosť.

Používanie obsahu

Všetok obsah tejto stránky je vlastníctvom skupiny spoločností Boehringer Ingelheim a je chránený autorskými právami. Používanie dokumentov (ako sú oficiálne dokumenty, správy, súbory s údajmi a FAQs) z tejto webovej stránky je povolené, za predpokladu, že (1) sa toto upozornenie uvedie na všetkých kópiách a predovšetkým, že sa uvedie oznam o autorských právach a o tomto povolení, (2) používanie týchto dokumentov z tejto webovej stránky má informačný účel, mediálny, nie komerčný účel a len účel osobného využitia a dokumenty sa nebudú kopírovať alebo uvádzať na žiadnych sieťových počítačoch, ani sa nebudú rozširovať v žiadnych komerčných médiách (3) sa nevykonajú žiadne zmeny ich obsahu. Používanie za akýmkoľvek iným účelom je výslovne zakázané a môže mať za následok občiansky a trestno - právny postih. Porušenie sa trestá. Povolenie uvedené vyššie sa nevzťahuje na používanie dizajnu alebo schémy webovej stránky www.respimat.sk alebo inej webovej stránky, ktorej vlastníkom, prevádzkovateľom, majiteľom licencie alebo správcom je jedna zo spoločností skupiny Boehringer Ingelheim. Jednotlivé časti tejto webovej stránky sú chránené autorskými právami, právom na vizuálnu podobu, obchodnou značkou, zákonmi o nekalej súťaži a ďalšími zákonmi a nesmú sa kopírovať ani napodobňovať, či už vcelku alebo čiastočne. Žiadne obchodné značky, práva na vizuálnu podobu, logá, grafika, zvuková stopa alebo obrázok zo žiadnej webovej stránky Boehringer Ingelheim sa nesmie kopírovať ani prenášať bez výslovného súhlasu predmetnej spoločnosti Boehringer Ingelheim, ktorá je vlastníkom týchto práv. Sú vyhradené všetky práva, ktoré sa tu výslovne neuvádzajú.

Poznámka ku obchodnej značke

Obchodné značky produktov Boehringer Ingelheim, ktoré sa tu uvádzajú, či už tučným písmom alebo nie, alebo so symbolom obchodnej značky ®, sú obchodnými značkami subjektov skupiny spoločností Boehringer Ingelheim. Názvy aktuálnych spoločností a produktov, ktoré sa tu uvádzajú, môžu byť obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov. Používanie týchto obchodných značiek, názvu spoločnosti Boehringer Ingelheim a loga spoločnosti, s výnimkou ako sa tu uvádza, je výslovne zakázané a môže znamenať porušenie trestného zákona. Produkty, ktoré sa tu uvádzajú, môžu mať v rôznych krajinách rôzne obchodné názvy, odlišný obal, prezentáciu produktu a silu. Kontaktujte prosím vašu lokálnu pobočku, ak potrebujete vysvetlenie.

Prehlásenie

Skupina spoločností Boehringer Ingelheim a/alebo jej príslušní dodávatelia sa nevyjadrujú k vhodnosti informácií, ktoré sa uvádzajú v dokumentoch a súvisiacej grafiky, ktorá sa na tejto webovej stránke uvádza za akýmkoľvek účelom. Všetky takéto dokumenty a súvisiaca grafika sa poskytujú v stave, v akom sú, bez žiadnych záruk. Skupina spoločností Boehringer Ingelheim a/alebo jej príslušní dodávatelia sa týmto zriekajú poskytovania akýchkoľvek záruk a podmienok ohľadom týchto informácií, vrátane všetkých skrytých záruk a podmienok predajnosti, správnosti pre daný účel, nároku a neporušenia. Každý prístup a použitie obsahu je týmto na vlastné riziko jeho používateľa. Subjekty skupiny spoločnosti Boehringer Ingelheim a/alebo jej dodávatelia nenesú v žiadnom prípade zodpovednosť za osobitné, nepriame alebo následné škody alebo za škody akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú dôsledkom zániku používania, údajov alebo zisku, či už zmluvne, z nedbanlivosti alebo iným nečestným konaním, ktoré vyplynú v súvislosti s používaním alebo aplikáciou informácií dostupných na tejto stránke. Dokumenty, ktoré sa týkajú farmaceutických produktov, sa nemajú používať ako náhrada za konzultáciu so zdravotníckym odborníkom alebo s inou kvalifikovanou osobou. Ak by ste potrebovali pomoc ohľadom určitého zdravotného problému, obráťte sa prosím na odborníka v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Dokumenty a súvisiaca grafika, ktoré sa uvádzajú na tomto serveri, môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Zmeny sa do týchto informácií priebežne zapracujú. Skupina spoločností Boehringer Ingelheim a/alebo ich príslušní dodávatelia môžu kedykoľvek urobiť zlepšenia a/alebo zmeny v produktoch a/alebo programe(och), ako sa tu uvádzajú.

Oznamy ohľadom softvéru, dokumentov a služieb, ktoré sú dostupné na tejto webovej stránke

Skupina spoločností Boehringer Ingelheim a/alebo jej dodávatelia nenesú v žiadnom prípade zodpovednosť za osobitné, nepriame alebo následné škody alebo za škody akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú dôsledkom zániku používania, údajov alebo zisku, či už zmluvne, z nedbanlivosti alebo iným nečestným konaním, ktoré vyplynú v súvislosti s používaním alebo aplikáciou softvéru, dokumentov, poskytnutím alebo neposkytnutím informácií dostupných na tejto stránke.

Odkazy na tretie osoby

Cez niektoré odkazy v tejto časti opustíte stránku Boehringer Ingelheim a navštívite externé webové stránky. Ak sa neuvádza v tiráži externej webovej stránky inak, odkazované stránky nie sú pod kontrolou korporácie Boehringer Ingelheim a žiadny subjekt skupiny spoločností Boehringer Ingelheim nenesie zodpovednosť za obsah týchto stránok alebo za žiadny odkaz, ktorý sa na takejto stránke uvádza, ani za žiadne zmeny alebo aktualizácie týchto stránok. Žiadny subjekt skupiny spoločností Boehringer Ingelheim nenesie zodpovednosť za webové vysielanie, ani za inú formu prenosu informácií z inej stránky, na ktorú sa odkazovalo. Tieto odkazy sa uvádzajú len pre vaše pohodlie a ich uvedenie neznamená ich schválenie zo strany skupiny spoločností Boehringer Ingelheim.

Dotazy a spätná väzba

Dotazy a spätná väzba, ktorá sa adresuje Boehringer Ingelheim prostredníctvom tejto webovej stránky, nemá obsahovať otázky ohľadom zdravotného stavu alebo špecifických preskripčných liekov, ale tieto sa majú položiť odborníkovi z oblasti zdravotnej starostlivosti. Ak by nastala spätná reakcia od ktoréhokoľvek z používateľov týchto dokumentov, vrátane doručenia údajov, akými sú otázky, komentáre, návrhy alebo podobne, ktoré sa týkajú obsahu týchto dokumentov, tieto informácie sa nemajú pokladať za dôverné a skupina spoločností Boehringer Ingelheim nemá nijakú povinnosť voči týmto informáciám a tieto sa môžu slobodne a bez obmedzenia reprodukovať, používať, poskytovať a rozširovať – avšak, ak to vyžaduje platná legislatíva, len v anonymizovanej forme.

Rýchle informácie

Používanie služby rýchlych informácií (RSS newsfeeds) podlieha týmto podmienkam. Boehringer Ingelheim si vyhradzuje právo túto službu kedykoľvek zastaviť.